Jak kosmetyki wegańskie wpływają na włosy?

Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas zakupu.
Jak kosmetyki wegańskie wpływają na włosy?
fot. iStock
05.11.2020

O dobroczynnej sile składników pozyskiwanych wprost z natury przekonała się zapewne niejedna nasza Czytelniczka. Kosmetyki, w których większość składu stanowią ekstrakty z roślin, są zdecydowanie łagodniejsze dla naszej skóry i włosów. Na kosmetyki wegańskie decydują się również osoby, które zrezygnowały z jedzenia mięsa. W taki sposób codzienna pielęgnacja stała się manifestacją określonego światopoglądu i integralną częścią specyficznego stylu życia, który cieszy się coraz większą popularnością.

Kosmetyki wegańskie – zwróć uwagę na oznaczenia!

W dobie rosnącej świadomości praw zwierząt zwracamy też uwagę na to, aby w kosmetykach nie było substancji pochodzenia zwierzęcego, a także aby nie były testowane na zwierzętach. Jednym z podmiotów kontrolujących wszystkie te cechy jest fundacja Viva! – największa fundacja w Polsce
zajmująca się walką o poprawę losu zwierząt. Wywodzi się ona z założonej w 1994 r. przez Juliet Gellatley międzynarodowej organizacji z siedzibą w Londynie, która działa na rzecz praw zwierząt oraz promuje zdrowy styl życia i żywienia. Logo fundacji Viva! możemy znaleźć nie tylko na kosmetykach, ale również środkach czystości, produktach spożywczych i odzieży.

Nowa linia kosmetyków wegańskich Joanna

Do coraz większego grona marek, które mają w swoim portfolio kosmetyki wegańskie, dołączyła Joanna. Stworzyła trzy nowe linie szamponów i odżywek oraz produktów uzupełniających pielęgnację włosów. Wszystkie posiadają oznaczenie fundacji Viva!, które daje nam gwarancję, że kosmetyki te są wegańskie nie tylko z nazwy. Do wyboru mamy linię nawilżającą z aloesem do włosów normalnych i suchych, linię regenerującą z proteinami ze słodkich migdałów do włosów porowatych i zniszczonych oraz linię oczyszczającą z bergamotką do włosów przetłuszczających się.

Miłośniczki kosmetyków naturalnych ucieszy fakt, że 97,5% składników w wegańskich produktach marki Joanna jest pochodzenia naturalnego. Pozostałe 2,5% to substancje syntetyczne zabezpieczające produkty przed utratą jakości. Zachęcające są również krótkie składy INCI tych kosmetyków.

Szampon nawilżający z aloesem

Do­kład­nie oczysz­cza wło­sy, od­czu­wal­nie je na­wil­ża i przy­wra­ca im zdro­wy wy­gląd. Alo­es to po­tęż­na por­cja wi­ta­min, mi­ne­ra­łów i ami­no­kwa­sów, dzia­ła ul­tra na­wil­żająco. Do­sko­na­łe dzia­łanie szam­po­nu jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie opra­co­wa­nej re­cep­tu­ry zło­żo­nej z po­nad 97% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Szampon nawilżający z aloesem, Joanna, cena: 9,48 zł / 300 ml – kupisz TUTAJ

Odżyw­ka na­wil­ża­ją­ca z alo­esem

Odżyw­ka po­pra­wia na­wil­że­nie oraz kon­dy­cję wło­sów, uła­twia ich roz­cze­sy­wa­nie. Po jej za­sto­so­wa­niu wło­sy lśnią, są gład­sze i ła­twiej się ukła­da­ją. Alo­es to po­tęż­na por­cja wi­ta­min, mi­ne­ra­łów i ami­no­kwa­sów, dzia­ła ul­tra­na­wil­ża­ją­co. Do­sko­na­łe dzia­łanie od­żyw­ki jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie opra­co­wa­nej re­cep­tu­ry zło­żo­nej z po­nad 97% ze skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Vegan odzywka ALOES 300 ml

Odżyw­ka na­wil­ża­ją­ca z alo­esem, Joanna, ce­na: 9,48 zł / 300 g – kupisz TUTAJ

Szam­pon re­ge­ne­ru­ją­cy z pro­te­ina­mi z mig­da­łów

Sku­tecz­nie oczysz­cza wło­sy, wzmac­nia je i przy­wra­ca im wi­tal­ność. Pro­te­iny ze słod­kich mig­da­łów re­ge­ne­ru­ją i wzmac­niają wło­sy po za­bie­gach, od­bu­do­wu­ją je, wy­gła­dza­ją i uela­stycz­nia­ją. Do­sko­na­łe dzia­ła­nie szam­po­nu jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie opra­co­wa­nej re­cep­tu­ry zło­żo­nej z po­nad 97% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Szam­pon re­ge­ne­ru­ją­cy z pro­te­ina­mi z mig­da­łów, Joanna, cena: 9,48 zł / 300 ml – kupisz TUTAJ

Odżyw­ka re­ge­ne­ru­ją­ca z pro­te­ina­mi z mig­da­łów

Odżyw­ka zo­sta­ła wzbo­ga­co­na o olej mig­da­ło­wy. Za­pew­nia opty­mal­ną pie­lę­gna­cję wło­sów znisz­czo­nych i zmę­czo­nych za­bie­ga­mi fry­zjer­ski­mi. Po­pra­wia kon­dy­cję wło­sów, przy­wra­ca na­tu­ral­ny bla­ski zdro­wy wy­gląd. Pro­te­iny ze słod­kich mig­da­łów re­ge­ne­ru­ją i wzmac­nia­ją wło­sy po za­bie­gach, od­bu­do­wu­ją je, wy­gła­dza­ją i uela­stycz­nia­ją. Do­sko­na­łe dzia­ła­nie od­żyw­ki jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie opra­co­wa­nej re­cep­tu­ry zło­żo­nej z po­nad 97% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Odżyw­ka re­ge­ne­ru­ją­ca z pro­te­ina­mi z mig­da­łów, Jo­an­na, cena: 9,48 zł / 300 g – kupisz TUTAJ

Szam­pon oczysz­cza­ją­cy z ber­ga­mot­ką

Sku­tecz­nie oczysz­cza i wspo­ma­ga re­gu­la­cję pro­duk­cji se­bum, przez co wło­sy dłu­żej po­zo­sta­ją świe­że. Ber­ga­mot­ka to skarb­ni­ca wi­ta­min z gru­py A i C, a tak­że mi­ne­ra­łów. Ek­strakt z ber­ga­mot­ki po­ma­ga sku­tecz­nie oczy­ścić wło­sy i skó­rę gło­wy, przy­wra­ca wło­som zdro­wy blask. Do­sko­na­łe dzia­ła­nie szam­po­nu jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie opra­co­wa­nej re­cep­tu­ry zło­żo­nej z po­nad 97% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Szam­pon oczysz­cza­ją­cy z ber­ga­mot­ką, Jo­an­na, cena: 9,48 zł / 300 ml – kupisz TUTAJ

Odżyw­ka pie­lę­gnu­ją­ca z ber­ga­mot­ką

Odżyw­ka zo­sta­ła wzbo­ga­co­na o ma­sło po­ma­rań­czo­we. Za­pew­nia opty­mal­ną pie­lę­gna­cję wło­som prze­tłusz­cza­ją­cym się, bez ich ob­cią­ża­nia. Przyw­ra­ca zdro­wy świe­ży wy­gląd (i blask). Ber­ga­mot­ka to skarb­ni­ca wi­ta­min z gru­py A i C, a tak­że mi­ne­ra­łów. Ek­strakt z ber­ga­mot­ki dzia­ła re­gu­lu­ją­co na pro­duk­cję se­bum, przez co wło­sy dłu­żej po­zo­sta­ją świe­że. Do­sko­na­łe dzia­łanie od­żyw­ki jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie opra­co­wa­nej re­cep­tu­ry zło­żo­nej z po­nad 97% skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Odżyw­ka pie­lę­gnu­ją­ca z ber­ga­mot­ką, Joanna, cena: 9,48 zł / 300 g – kupisz TUTAJ

Odżyw­ka octo­wa w sprayu

Odżyw­ka za­wie­ra ocet ma­li­no­wy, któ­ry do­my­ka łu­ski wło­sów spra­wia­jąc, że wło­sy sta­ją się gład­sze, bar­dziej mięk­kie i lśnią­ce. Ocet ma­li­no­wy jest źró­dłem wie­lu ak­tyw­nych skład­ni­ków zdol­nych do wią­za­nia wo­dy i przy­czy­nia­ją­cych się do za­cho­wa­nia opty­mal­ne­go po­zio­mu na­wil­że­nia wło­sów. Uła­twia roz­cze­sy­wa­nie i po­zo­sta­wia na wło­sach de­li­kat­ny owo­co­wy za­pach. Ide­al­na do pie­lę­gna­cji każ­de­go ro­dza­ju wło­sów. Do­sko­na­łe dzia­ła­nie jest wy­ni­kiem no­wo­cze­snej i sta­ran­nie do­bra­nej kom­po­zy­cji zło­żo­nej w 98% ze skład­ni­ków po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

Odżyw­ka octo­wa w sprayu, Jo­an­na, cena: 9,10 zł / 150 ml – kupisz TUTAJ

Odżyw­ka pro­te­ino­wa w sprayu

Odżyw­ka w sprayu z ro­ślin­nym kom­plek­sem pro­te­ino­wym oraz eks­trak­tem z ber­ga­mot­ki po­le­ca­na jest do wło­sów su­chych, znisz­czo­nych, po­trze­bu­ją­cych in­ten­syw­nej pie­lę­gna­cji i re­ge­ne­ra­cji. For­mu­ła za­wie­ra hy­dro­li­zo­wa­ne pro­te­iny ro­ślin­ne, któ­re ma­ją zdol­ność uzu­peł­nia­nia uszko­dzeń we wło­sach, dzię­ki cze­mu wło­sy są wy­gła­dzo­ne i opty­mal­nie na­wil­żo­ne. Do­dat­ko­wo za­war­ty eks­trakt z ber­ga­mot­ki to skarb­ni­ca wi­ta­min z gru­py A i C, a tak­że mi­ne­ra­łów, któ­ry przy­wra­ca wło­som zdro­wy blask.

Odżyw­ka pro­te­ino­wa w sprayu, Joanna, cena: 9,10 zł / 150 ml – kupisz TUTAJ

Se­rum olej­ko­we

Se­rum in­ten­syw­nie pie­lę­gnu­je każ­dy ro­dzaj wło­sów, szcze­gól­nie po­le­ca­ny do wło­sów su­chych i znisz­czo­nych. W swo­im skła­dzie za­wie­ra olej­ki: ma­ka­da­mia, ko­ko­so­wy, mig­da­ło­wy i ma­sło shea, któ­re wy­gła­dza­ją, uela­stycz­nia­ją i na­błysz­cza­ją wło­sy. Spe­cjal­nie skom­po­no­wa­na for­mu­ła ro­ślin­nych olej­ków za­pew­nia roz­cze­sy­wa­nie wło­sów i je­dwa­bi­stą mięk­kość.

Se­rum olej­ko­we, Jo­an­na, cena: 12,89 zł / 30 g – kupisz TUTAJ

 

Artykuł sponsorowany

Komentarze (2)
Ocena: 5 / 5
gość (Ocena: 5) 03.11.2020 14:11
Używam naturalnych kosmetyków do włosów z kminomoto. Zauważyłam dużą poprawę jakości moich włosów. Wyglądają na odżywione, przestały wypadać i nie ma oznak łupieżu. Różnica jest w cenie, ale dla takich efektów warto.
odpowiedz
gość (Ocena: 5) 02.11.2020 18:44
Fajnie zareklamowane produkty,ale artykuł miał być o tym jak te produkty mają się w porównaniu do tych nienaturalnych, niestety nic się o tym nie dowiedziałm
odpowiedz

Polecane dla Ciebie